Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej sieci wraz z przyłączami w poniższym zakresie:

  • sieci i przyłącza wodociągowe,
  • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,
  • sieci i przyłącza ciepłownicze.

 

Każdy projekt dostosowujemy do rzeczywistych oczekiwań Inwestora, jego możliwości finansowych oraz warunków miejscowych usytuowania inwestycji.

 

Poniżej przedstawiamy kilka pojęć:

Przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – do granicy nieruchomości.(1)

Przyłączem wodociągowym jest odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.(1)

Przyłączem gazowym jest odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.(2)

Przyłączem cieplnym jest odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach. Z tym jednak, że przez źródło ciepła należy rozumieć połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.(3)

Siecią wodociągową lub kanalizacyjną są przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Sieć gazową tworzą gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu i podziemnymi magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego.

Siecią ciepłowniczą są połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

 

 

(1)   Art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(2)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci

(3)   Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

 

Dane kontaktowe
Nomogram
Gerard Spodniewski
Smolańska 4
70-026 Szczecin
Tel. kom. 503 758 396
mail biuro@nomogram.pl

NIP : 854 -200 - 98 - 46
REGON: 812478380